АЙМГИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 19. 00 цаг 10 минут

  I.1. Хүн ам

 Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2017 оны эхний 6 сард 589 хүүхэд шинээр мэндэлж, 160 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 429 болж урьд оны мөн үеийнхээс 6.9 хувиар буюу 32-оор буурлаа. 1000 хүнд ногдох төрөлт 9.9, нас баралт 2.7 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.1 пункт, нас баралт 0.4 пунктээр тус тус буурчээ.

I.2 Хөдөлмөр

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 2017 оны 6 дугаар сарын эцэст 1252 болсон, үүний 564 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр бүртгэлтэй ажил хайгчдын 970 нь ажилгүй иргэд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6.2 хувь буюу 57 хүнээр, 2016 оны 12 дугаар сарын эцсээс 27.5 хувь буюу 209 хүнээр тус тус өссөн байна.

Эхний 6 дугаар сарын байдлаар хөдөлмөрийн хэлтэст 1940 иргэн шинээр бүртгүүлсний 392 иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна.

 Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 57.0 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.2 хувь нь магистр, доктор, 20.9 хувь нь дээд, 4.0 хувь нь тусгай дунд, 9.7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны боловсролтой, 44.2 хувь нь бүрэн дунд, 13.2 хувь нь суурь, 6.1 хувь нь бага боловсролтой, 1.6 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна. Эхний 6 дугаар сарын байдлаар 137 шинэ ажлын байр бий болсны дотор уул уурхай, олборлох салбар 88 буюу 64.2 хувьтай байгаа нь хамгийн өндөр үзүүлэлтэй байна.

  I.3 Нийгмийн даатгал, халамж:

 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого 6.3 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.6 тэрбум төгрөг буюу 11.5 хувиар өсчээ. Аймгийн хэмжээнд сайн дурын даатгуулагчид 403.9 сая төгрөгний шимтгэл төлсөн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 40.5 сая төгрөг буюу 11.1 хувиар өссөн байна. Нийт 7.7 мянган иргэнд 11.1 тэрбум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосноос 5.5 мянган өндөр настанд 8.2 тэрбум төгрөг, 1.4 мянган тахир дутуу иргэнд 1.6 тэрбум төгрөг, 408 тэжээгчээ алдсан иргэнд 0.5 тэрбум, 301 иргэнд цэргийн тэтгэвэр 0.8 тэрбум төгрөг, үйлдвэрийн осол мэргэжилээс шалтгаалах өвчний тэтгэмжийг 26 иргэнд 50.5 сая төгрөгийг тус тус бүрэн олгожээ. Тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.3 хувиар өссөн байна.

Нийгмийн халамжийн сангаас 1.8 тэрбум төгрөгийг 11.7 мянган иргэнд, улсын төсвөөс 1.0 тэрбум төгрөгийг давхардсан тоогоор 7.0 мянган иргэнд тус тус олгожээ.

I.4 Боловсрол, шинжлэх ухаан

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 9-р сарын урьдчилсан байдлаар 2017-2018 оны хичээлийн жилд 11.3 мянган суралцагчид байгаагийн 50.2 хувь болох 5.7 мянга нь эмэгтэй сурагчид байна. Өмнөх  оны мөн үеэс сурагчдын тоо 4.8 хувь буюу 520 хүүхдээр өсчээ. Нийт сурагчдын 48.9 хувь болох 6.0 мянга нь    1-5-р ангид, 31.9 хувь болох 3.6 мянга нь 6-9-р ангид, 14.6 хувь болох 1.6 мянга нь 10-12-р ангид суралцаж байна. Энэ хичээлийн жилд 1-р ангид 1.5 мянган сурагч элсэн орсны 48.6 хувь болох 722 нь эмэгтэй сурагч байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 1.2 хувь буюу 232 сурагчаар өссөн байна. Мөн 12-р ангид 0.7 мянган сурагч байгаагийн 59.0 хувь буюу 421 нь эмэгтэй сурагчид байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 1.0 хувь буюу 23 сурагчаар өсчээ. Энэ хичээлийн жилд 395 бүлэг хичээллэж байгаа бөгөөд нэг ангид  29 сурагч ногдож байна. 1 багшид ногдох сурагчийн тоо 20 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй адил түвшинд байна. Нийт ажиллагсдын 50.0 хувь  болох 567 нь үндсэн багш байна. Үүний 79.3 хувь болох 450 нь эмэгтэй багш нар байна. Өмнөх оны мөн үеэс багш нарын тоо 3.3 хувиар  өссөн байна. Дотуур байранд 959 сурагч амьдарч байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 1.2 хувиар буурчээ.

  I.5 Эрүүл мэнд

Аймгийн хэмжээнд эхний 9 сарын байдлаар 175.8 мянган хүнд үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 7.6 хувиар буурч, 9.8 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны түвшинд байна. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 54.6  мянган хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 20.5 хувиар буурсан байна.

Түргэн тусламжийн дуудлага 13.1 мянган удаа гарсны 3.7 мянга буюу 28.2 хувь нь алсын дуудлага байв. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт түргэн тусламжийн дуудлага 1.6 хувиар, алсын дуудлага 2.8 хувиар тус тус өссөн байна.

Аймгийн хэмжээнд 900 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 898 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс амаржсан эхийн тоо 64 буюу 6.6 хувиар, хүүхдийн тоо 75 буюу 7.3 хувиар тус тус буурчээ. Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо эхний 9 сард 962 болж, өмнөх оны мөн үеэс 153 хүн буюу 13.7 хувиар буурсан байна.

  I.6 Соёл, урлаг:

 Хөгжимт жүжгийн театр:  6.2 мянган үзэгчдэд 13 тоглолтоор үйлчилж 8.9 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Өмнөх оны мөн үеэс үзэгчдын тоо 29.2 хувь, тоглолтын тоо  44.4 хувиар тус тус өсч харин орлого нь 53.4  хувиар буурчээ. Музей: 2.1 мянган үзмэрээр 1.7 мянган хүнд үйлчилж 1.3 сая төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад үзэгчдийн тоо 88.9, орлогын тоо 44.3 хувиар тус тус өсч харин үзмэрийн тоо адил түвшинд  байна. Номын сан: Нийт 46.4 мянган номоор 15.4 мянган уншигчдад үйлчилсэн нь өмнөх оны мөн үеэс уншигчдын тоо 24.9 хувиар буурч номын тоо адил түвшинд байна.

  I.7 Байгаль орчин:

 1.7.1 Газар өмчлөл: Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр нийт 9.8 мянган иргэн газар өмчилж авахаар өргөдөл гаргаснаас 9.3 мянган иргэнд 834.3 га газар өмчлүүлэх шийдвэр гараад хэрэгжиж байна. Өмнөх оны мөн үеэс өргөдөл гаргасан иргэдийн тоо 0.5 мянга буюу 6.0 хувиар өсчээ. Шинээр 293 иргэн өргөдөл гаргаснаас Засаг даргын шийдвэр гарсан 144 иргэнд 12.64 га газрыг тус тус олгоод байна.

1.7.2 Ус цаг уур: Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мэдээгээр: 2017-2018 оны хүйтний улирлын урьдчилсан төлөв: Агаарын температур: 11 дүгээр сар, 2018 оны хоёр, гурав дугаар саруудад уур амьсгалын дунджаас дулаан харин 10, 12, 1 дүгээр саруудад дунджийн орчим байхаар байна. Хур тунадас:  10, 11 дүгээр саруудад нийт нутгаар ахиу мөн 12, 3 дугаар саруудад нутгийн зүүн хэсгээр ахиу харин 2 дугаар сард нутгийн баруун хэсгээр дунджаас бага 1 дүгээр сард нийт нутгаар дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй байна. Хүйтний улирлын төлөвөөр ихэнх саруудад хур тунадас ахиу орохоор байгаа тул зуншлага муу гантай байсан нутгуудад мал өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх нөхцөл бүрдэх төлөвтэй байгааг анхаарч хадлан тэжээл бэлтгэх, татаж байршуулах, отор нүүдэл хийх ажлыг цас орж, цасан бүрхүүл тогтох, хүйтрэхээс өмнө оновчтой зохион байгуулах шаардлагатай байна.

Аравдугаар сард. Уур амьсгалын дунджаар агаарын сарын дундаж температур нийт нутгаар  1-4 градус дулаан байдаг.

Энэ сард агаарын дундаж температур нийт нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй (1 дүгээр зураг).

Хур тунадас нутгийн  баруун хэсгээр 1-5 мм, бусад нутгаар 6-11 мм ордог. Урьдчилсан мэдээгээр нийт нутгаар уур амьсгалын дунджаас ахиу хур тунадас орох төлөвтэй (2 дугаар зураг).

Арваннэгдүгээр сард. Уур амьсгалын дунджаар агаарын сарын дундаж температур нийт нутгаар 9-14 градус хүйтэн байдаг. Нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр 5-11 мм, бусад нутгаар 1-4 мм цас ордог.

Энэ сард агаарын дундаж температур нутгийн баруун хойд хэсгээр дунджийн орчим, бусад ихэнх нутгаар уур амьсгалын дунджаас 0.5-1.5 градусаар дулаан байх төлөвтэй.

Ихэнх нутгаар уур амьсгалын дунджаас ахиу, Эрдэнэцагаан сумын нутгаар  дунджийн орчим хур тунадас орох төлөвтэй

 

I.8 Гэмт хэрэг

 

Эхний 3-р улирлын байдлаар нийт 245 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 24 хүн нас барж, 118 хүн гэмтэж бэртсэн байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 6-аар буурчээ.

Гэмт хэргийн улмаас аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд 381.5 сая төгрөгийн хохирол учирсны 57.9 хувийг нөхөн төлүүлсэн байна. Гэмт хэрэгт 194 хүн холбогдон сэжиглэгдсэний 32.0 хувь нь согтуугаар, 10.0 хувь нь бүлэглэнгээр хэрэг үйлджээ.

Нийт 349 хүн эрүүлжигдсэн нь урьд оны мөн үеэс 39 хүн буюу 10.0 хувиар буурсан байна. Нийт эрүүлжигдсэн хүмүүсээс 56 хүн баривчлагдаж захиргааны арга хэмжээ авхуулсан байна.

Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн илрүүлэлт 42.5 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 31.0 пунктээр буурсан байна.

II. Эдийн засгийн үзүүлэлт

  II.1 Мөнгө, банк, даатгал

 Монгол банкны мэдээгээр ХААН, Төрийн, Хас, Голомт, Капитал банкнаас аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 115.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь оны эхнээс 16.2 тэрбум төгрөг буюу 16.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 13.8 тэрбум төгрөг буюу 13.6 хувиар тус тус өссөн байна.

Банкуудад хадгалуулсан иргэдийн төгрөгийн хадгаламжийн хэмжээ 44.7 тэрбум төгрөг болж оны эхнээс 2.4 тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 2.4 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.

Чанаргүй хугацаа хэтэрсэн зээл эхний 9 сарын эцэст 2.7 тэрбум болж өмнөх сараас 0.2 тэрбум төгрөгөөр буурч, өмнөх оны мөн үеэс 1.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 2.3 хувийг эзэлж байна.

            Даатгал: Даатгалын байгууллагуудын хураамжийн орлого 376.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 17.8 хувиар буурсан байна.

Нөхөн төлбөр 1304 хүнд 34.4 сая төгрөг олгосны дотор авто тээврийн хэрэгсэлд 3.4 сая, жолоочийн хариуцлагад 20.1, иргэдийн эд хөрөнгөнд 0.9 сая, гэнэтийн осолд 5.1 сая, хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт 4.1 сая, хүүхдийн гэнэтийн осолд 0.8 сая төгрөгийг тус тус олгожээ.

  II.2 Төрийн санхүү:

 Аймгийн төсвийн нийт орлого эхний 9 сард 32.7 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 5.7 тэрбум төгрөг буюу 14.8 хувиар буурч, төсвийн зарлага санхүүжилт 35.8 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 0.2 тэрбум төгрөг буюу 0.4 хувиар өсчээ.

Аймгийн нэгдсэн төсвийн 14.0 хувийг татварын орлого, 7.6 хувийг татварын бус орлого, 0.2 хувийг хөрөнгө борлуулсны орлого, 78.2 хувийг тусламжийн орлого тус тус эзэлж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1.2 тэрбум төгрөг, улсын төсвөөс 0.2 тэрбум төгрөг, нийт 1.4 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг эхний 3-р улирлын байдлаар хийгээд байна.

II.3 Төсөл хөтөлбөр: Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас эхний хагас жилд 763.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 9 төрлийн төсөл хөтөлбөрт олгожээ.

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хэмжээнд 6 иргэнд 24.0 сая төгрөг, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөрийн хэмжээнд 4 иргэнд 7.5 сая төгрөг, жижиг зээлийг 23 иргэнд 173.0 сая төгрөг, нийтийг хамарсан ажлын зохион байгуулах хөтөлбөрийн хэмжээнд 125 иргэнд 35.0 сая төгрөг, хүнсний ногоо тариалах хөтөлбөрт 63 иргэнд 22.5 сая төгрөг, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 75 иргэнд 135.0 сая төгрөг, аж ахуй эрхлэх бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт 70 иргэнд 105.0 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт 12 иргэнд 36.0 сая төгрөгийн зээл, тус тус олгосон.

Мөн 47 өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулан 4094 толгой малыг 225.0 төгрөгөөр авч малтай болгосон.

  II.3 Хэрэглээний үнийн индекс

 Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм.

Хэрэглээний үнийн индекс 2017 оны 9 дүгээр сард өмнөх оны мөн үеэс 5.4  хувь, жилийн эцсээс 4.2 хувиар тус тус өслөө.

 Ерөнхий индекс өмнөх жилийн эцсээс 4.2 хувиар өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ 7.1 хувь, согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодисийн бүлгийн үнэ 3.2 хувь, хувцас бөс барааны бүлгийн үнэ 0.7 хувь, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ 3.3 хувь, эм тариа, эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 7.8 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ 10.9 хувь, , зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээний бүлгийн үнэ 0.2 хувь, бусад бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ 1.9 хувиар тус тус өссөн нь нөлөөлжээ.

II.4 Хөдөө аж ахуй

Мал төллөлт төл бойжилт. Оны эхний төллөх насны хээлтэгч малын 86.6 хувь буюу 1.2 сая хээлтэгч эхний 9 сарын байдлаар төллөсөн байна. Таван төрлөөр нь авч үзвэл: эм хонь 87.9 хувь, эм ямаа 87.1 хувь, гүү 80.9 хувь, үнээ 80.8 хувь, ингэ 42.4 хувь тус тус төллөжээ. Гарсан төлийн 99.4 хувь болох 1.2 сая төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 0.2 сая буюу 2.0 пунктээр өссөн байна. Төл бойжилтыг төрлөөр нь авч үзвэл: Унага, хурга 99.5 хувь, тугал 99.4 хувь, ишиг 99.2 хувь, ботго 98.9 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхээс бүх төрөлдөө 0.9-2.8 пунктээр өссөн байна.

Малын онд оролт: Том малын зүй бус хорогдол эхний 9 сард 11.5 мянган толгой болж, өмнөх оны мөн үеэс 173.1 мянган толгойгоор буюу 93.7 хувиар буурсан байна. Том малын хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл: тэмээ 16, адуу 0.3 мянга, үхэр 4.0 мянга, хонь 4.3 мянга, ямаа 2.9 мянган толгой байна. Малын нийт хорогдлын 38.0 хувийг хонь эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд хорогдсон бүх мал нь оны эхний малын 0.4 хувийг эзэлж байна.Нийт хорогдолд өвчнөөр хорогдсон мал 37.0 хувь буюу 4.2 мянган толгой болж, өмнөх оны мөн үеэс 6.5 дахин өсчээ.

Ургац хураалт, хадлан бэлтгэл: Ургац хураалтын явцын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд эхний 9 дүгээр сард 1.5 мянган тн үр тариа, 496.9 тн төмс, 222.6 тн хүнсний ногоо, 370 тн техникийн ургамал бэлтгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс үр тариа 3.5 дахин, төмс 27.0 хувь, хүнсний ногоо 17.6 хувиар тус тус өсчээ.

  II.5 Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 28.9 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 3.7 тэрбум төгрөг буюу 11.4 хувиар буурчээ. Ангиллаар нь өмнөх онтой харьцуулан авч үзвэл: уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийнх 22.9 тэрбум төгрөг болж 12.4 хувь, боловсруулах аж үйлдвэрийнх 0.8 тэрбум төгрөг буюу 16.2 хувиар тус тус буурч харин цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамжийн салбарынх 2.2 тэрбум төгрөг буюу 4.9 хувиар өслөө.

Оны үнээр 156.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 46.5 тэрбум төгрөгөөр дээгүүр гүйцэтгэлтэй байна.

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс хүрэн нүүрс, төмрийн хүдрийн баяжмал, цахилгаан, хийжүүлсэн цэвэр ус, рашаан, хэвийн боов, хэрчсэн гурил, цөцгий, дээлнээс бусад монгол хувцас, гутал, дээл, хүрэм, туурга, гэрийн бусад модон тавилга, гал зуух хоолны төмөр эдлэл, гэр ахуйн төмөр эдлэл зэрэг нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт өмнөх оны мөн үеэс өссөн байна.

Description: Description: \\KHAD\Users\Public\2014 on_taniltsuulga\MCCT_Medeelel_Alban_toot_2013.12.13\Information logo\20.jpg II.6 Тээвэр, холбоо

 

Тээвэр: Авто тээвэр бүхий байгууллагууд эхний 9 сард 105.1 мян.тн ачаа, давхардсан тоогоор 28.0 мянган зорчигч тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс тээсэн ачаа 58.8 мян.тн буюу 35.8 хувь, зорчигчдын тоо 28.0 мянган хүн буюу 2.8 хувиар тус тус буурчээ.

Авто тээврийн орлого 5.1 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 2.1 тэрбум төгрөг буюу 29.2 хувиар буурчээ.

Холбоо: Холбоо ашиглалтын орлого 433.6 сая төгрөгт хүрсний 78.3 хувь болох 94.2 сая төгрөг нь хүн амаас орсон байна. Өмнөх оны мөн үеэс холбооны орлого 70.1 сая төгрөг буюу 19.3 хувиар, хүн амаас орох орлого 16.3 хувиар тус тус өсчээ. Телефон цэгийн тоо 502 болж, өмнөх оны мөн үеэс 9.9 хувиар буурлаа.

Шуудан үйлчилгээний газар нь эхний 9 сарын байдлаар бичиг захидал 4.8 мянга, илгээмж 0.8 мянга, хэвлэл 76.4 мянгыг хүлээн авчээ. Өмнөх оны мөн үеэс бичиг захидал хүлээн авалт 2.0 хувиар буурч, сонин хэвлэл 59.5 хувиар өссөн байна.  Бичиг захидал 9.5 мянга, илгээмж 0.2 мянга, сонин хэвлэл 144.2 мянгыг тус тус явуулжээ. Өмнөх оны мөн үеэс бичиг захидал 39.7 хувиар, хэвлэл 5 дахин  тус тус өсч, харин илгээмж 60.0 хувиар буурсан үзүүлэлт гарчээ.

II.7 Барилга

Барилгын байгууллагууд эхний 9 сарын байдлаар нийт 6.1 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил хийжээ. Үүний 1.8 тэрбум төгрөг буюу 29.3 хувь нь аймгийн, 4.4 тэрбум төгрөг буюу 70.7 хувь нь гадны барилгынбайгууллагууд тус тус хийж гүйцэтгэсэн байна.

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

 

 

 

         СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН  

   ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                   Т.ЭРДЭНЭБАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сэтгэгдэл бичих
    7 хоногийн үнийн мэдээ
 /2018 оны 7-р сарын 18-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1250
  Хонины мах, кг 6500
  Үхрийн мах, кг 8000
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2100
  Цагаан будаа, кг 2350
  Шингэн сүү, л 1300
  Ноолуур, кг 65000
  Бензин, А-80 1730
  Бензин, А-92 1877
  Дизелийн түлш 2173

     7 хоногийн үнийн динамик дэлгэрэнгүй
          2013 2014 2015 2016 2017 2018